Έγινε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 η δημοσίευση τoυ νέου προγράμματος χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση για τη δημιουργία e-shop για τα καταστήματα λιανικής πώλησης με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Επιδότηση

Έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έως 1.500 ευρώ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47 και αναλυτικοί αυτού με όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Χ) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσας.
  να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας)
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Τι Χρηματοδοτεί το «e-λιανικό» – Επιλέξιμες Δαπάνες

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού)

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία/αναβάθμιση και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS). Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Infrastructure as a Service (IAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
  ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό (έως και το 100% του προϋπολογισμού)

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop – θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Επιλέξιμη δαπάνη είναι και η αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop. Στην περίπτωση απόκτησης με την μορφή Software as a Service (SAAS), επιλέξιμο είναι το κόστος για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 18η Μαρτίου 2020 και μετά.

Προθεσμίες Υποβολής

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 22/02/2021 και ώρα 13:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 5/4/2021 και ώρα 15:00 (δόθηκε παράταση καθώς η αρχική λήξη ήταν για την 24/03/2021)

Αξιολόγηση Αιτήσεων – Πληρωμή Επιδότησης

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

H έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Τι χρειάζομαι για να αποκτήσω E-shop;

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) έχει μία διεύθυνση όπως και τα φυσικά καταστήματα. Αυτή η διεύθυνση για τις ιστοσελίδες είναι το όνομα χώρου (domain name) και συνήθως έχει κατάληξη myshop .gr myshop .com ή και myshop .eu. Αν έχετε ήδη ένα όνομα χώρου κατοχυρωμένο (για τα emails ή κάποια ιστοσελίδα), το ηλεκτρονικό κατάστημα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτό ή ένα υποτομέα (subdomain) αυτού. Για παράδειγμα eshop . myshop .gr. Αν πάλι δεν έχετε κατοχυρώσει κάποιο όνομα χώρου ή επιθυμείτε κάποιο καινούργιο, τότε θα χρειαστεί να κάνουμε μία κατοχύρωση ελέγχοντας πρώτα ότι αυτό το όνομα είναι διαθέσιμο.

Συνολικά λοιπόν θα χρειαστείτε:

 • Το όνομα χώρου που αναφέραμε πιο πάνω
 • Θα χρειαστείτε σε συνεργασία με τον λογιστή σας μία δήλωση στην εφορία για την έναρξη της σχετικής δραστηριότητας.
 • Θα χρειαστείτε μία σύμβαση με τράπεζα για ePOS ώστε να μπορείτε να δεχθείτε πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
 • Σε περίπτωση που έχετε ταυτόχρονα και φυσικό κατάστημα ή άλλο κανάλι πώλησης (τηλέφωνο κ.α.), θα χρειαστείτε και ένα πρόγραμμα παρακολούθησης της αποθήκης και διασύνδεση του με το e-shop.
 • Φωτογραφίες των προϊόντων σας.
 • Θα χρειαστεί να κάνετε μία έρευνα αγοράς στις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς και μεταφορών ώστε να διαμορφώσετε την πολιτική αποστολών ή και επιστροφών καθώς και τις αντίστοιχες χρεώσεις.
 • Θα χρειαστείτε φιλοξενία (hosting) του ηλεκτρονικού σας καταστήματος (ένας υπολογιστής που θα έχει όλη την πληροφορία – προϊόντα, φωτογραφίες κ.α. – και θα εξυπηρετεί τους επισκέπτες του e-shop).
 • Τέλος θα χρειαστείτε μία Πολιτική Απορρήτου για το e-shop καθώς και την κατάλληλη υλοποίηση ώστε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα να πληροί τις προδιαγραφές του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Αυτό ήταν όλο, τώρα έχω E-Shop;

Ναι, αυτό ήταν όλο. Τώρα έχετε και εσείς το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα και είστε έτοιμοι να κατακτήσετε την Ελληνική ή και την παγκόσμια αγορά.

ή μήπως δεν είστε ακόμα έτοιμοι;

Ο ανταγωνισμός τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε τοπικό επίπεδο είναι τεράστιος. Ακόμα και αν το προϊόν σας είναι μοναδικό (παραγωγός ή χειροποίητες δημιουργίες), ο όγκος της πληροφορίας είναι τόσο μεγάλος που για να μπορέσετε να προσεγγίσετε τους υποψήφιους πελάτες χρειάζονται περισσότερα από το να αποκτήσετε ένα e-shop.

 • Ιστοσελίδα Φιλική προς τις Μηχανές Αναζήτησης

 • Παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.α.)

 • Διαφήμιση

 • Παρουσία σε υπηρεσίες Σύγκρισης Τιμών ή Market Places (Skroutz, Best-Price κ.α.)

 • Γρήγορη & Αξιόπιστη Φιλοξενία

Ενδιαφέρομαι να αποκτήσω E-Shop μέσω ΕΣΠΑ

Η Pontemedia και οι συνεργάτες της έχοντας υλοποιήσει Ηλεκτρονικά Καταστήματα και Ιστοσελίδες σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα μπορούν να σας προσφέρουν μία ολοκληρωμένη λύση που να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας.

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του E-Shop, την διασύνδεση με το Εμπορικό Πρόγραμμα, την διασύνδεση με την τράπεζα, την φιλοξενία της ιστοσελίδας και την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Παράλληλα σε περίπτωση που χρειάζεστε σύμβουλο χρηματοδοτήσεων ή και εμπορικό πρόγραμμα η Pontemedia διαθέτει αξιόπιστους συνεργάτες με τους οποίους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2221121761 ή στείλτε μας email στο info[at]pontemedia.com για να μάθετε περισσότερα.

Δείτε εδώ το αρχείο της δημοσίευσης.