GDPR – Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) είναι ο νέος νόμος περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντικαθιστά την Οδηγία για την προστασία των δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται από το 1995. Παρόλο που ο κανονισμός GDPR διατηρεί πολλές από τις αρχές που θεσπίστηκαν με την Οδηγία, είναι πολύ πιο φιλόδοξος. Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων αλλαγών του, ο κανονισμός GDPR παρέχει τη δυνατότητα σε μεμονωμένα άτομα να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα προσωπικά δεδομένα τους και επιβάλλει πολλές νέες υποχρεώσεις στους οργανισμούς που συλλέγουν, χειρίζονται ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα. Ο κανονισμός GDPR παρέχει επίσης στους εθνικούς νομοθέτες νέες εξουσίες για την επιβολή σημαντικών προστίμων σε οργανισμούς που παραβιάζουν το νόμο.

Ποιους αφορά;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (EU GDPR) αφορά κάθε επιχείρηση και οργανισμό που διατηρεί ή επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων που βρίσκονται στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως ιθαγένειας ή τόπου διαμονής τους. Αφορά όλους τους οργανισμούς, από τις πιο μικρές εταιρίες έως τους πιο μεγάλους ομίλους, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.

Πότε τίθεται σε ισχύ;

Ο Κανονισμός είναι σε ισχύ. Δεν απαιτείται επιπλέον έγκριση από κυβερνήσεις κρατών. ‘Εχει ήδη ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016 και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της ΕΕ. Δόθηκε απλώς μια 2-ετής περίοδος προσαρμογής μέχρι τις 25 Μαΐου 2018, οπότε ο Κανονισμός τίθεται σε πλήρη εφαρμογή, καθώς και τα υψηλά πρόστιμα.

Ποιους Προστατεύει;

Τα μεμονωμένα άτομα (Φυσικά Πρόσωπα) που προστατεύει ο κανονισμός μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:

 • οι Υπάλληλοι ή οι υποψήφιοι υπάλληλοι μίας εταιρείας
 • τα μέλη ενός οργανισμού ή μίας εταιρείας
 • οι πελάτες
 • οι προμηθευτές
 • οι συνεργάτες, σύμβουλοι κ.α.

Τι ορίζεται ως προσωπικό δεδομένο;

Οποιοδήποτε στοιχείο πληροφορίας συνδέεται με ένα άτομο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα για την ταυτοποίησή του, αποτελεί σύμφωνα με τον Κανονισμό προσωπικό δεδομένο. Μπορεί να είναι ένα όνομα, αριθμός ταυτότητας, δεδομένα θέσης, ακόμη και online ID, ή ένα ή περισσότερα στοιχεία που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου.

Ειδικότερα, ο κανονισμός GDPR ισχύει για τα εξής:

την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, αν η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού εγκατεστημένου στην ΕΕ (ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται η επεξεργασία),
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ατόμων που κατοικούν στην ΕΕ από έναν οργανισμό εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ, εφόσον η επεξεργασία σχετίζεται με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτά τα άτομα ή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους.

Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις του κανονισμού GDPR;

Ο κανονισμός GDPR επιβάλλει ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων στους οργανισμούς που συλλέγουν ή επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, καθώς και την υποχρέωση να συμμορφώνονται με έξι βασικές αρχές:

 • Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων
 • Περιορισμός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς
 • Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό
 • Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους
 • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων
 • Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων

Τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση μου σε σχέση με το GDPR;

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν μπορεί να δοθεί εδώ και διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, το πλήθος και το είδος των δεδομένων που συλλέγει, τους σκοπούς, τις διαδικασίες που εφαρμόζει η επιχείρηση κ.α.

Η απάντηση μπορεί να δοθεί από ένα εξειδικευμένο επαγγελματία της πληροφορικής ή νομικό, ιδανικά πιστοποιημένο DPO.

Αλλά αν θέλαμε να δώσουμε μία απάντηση που να καλύπτει το σύνολο των επιχειρήσεων αυτή θα ήταν:

σεβαστείτε τα προσωπικά δεδομένα

Μπείτε στην θέση του πελάτη ή του προσώπου που σας εμπιστεύεται τα προσωπικά του δεδομένα.  Δεν θα επιθυμούσατε να δοθούν τα στοιχεία σας σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση σας, ούτε να σας ενοχλούν με διαφημιστικά μηνύματα ούτε γενικά να εκμεταλλευτούν τα στοιχεία σας για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους τα διαθέσατε.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον ΓΚΠΔ ή έχετε απορίες σε σχέση με τον Κανονισμό και την επιχείρηση σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα σας ενημερώσει σχετικά.