Ιστοσελίδες συμβατές με το πρότυπο WCAG 2.0 AA για την διευκόλυνση της προσβασιμότητας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και σύμφωνα με τις απαιτήσεις προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ.