Επίγνωσις - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Η επίγνωσις ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η επίγνωσις παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στους ακόλουθους τομείς: Ανάπτυξη και Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων επιχειρήσεων μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κανονισμών (προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου, σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, δημιουργία φακέλου υποβολής, παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου κ.λπ.).

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Αποκτήστε το δικό σας Website