Επίγνωσις - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων

Η επίγνωσις ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η επίγνωσις παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στους ακόλουθους τομείς: Ανάπτυξη και Διαχείριση Επενδυτικών Προτάσεων επιχειρήσεων μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κανονισμών (προαξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου, σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας, δημιουργία φακέλου υποβολής, παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου κ.λπ.).

Είδος Έργου

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά