Η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ) αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία ευέλικτη εταιρική μορφή που επιλέγουν όλο και περισσότεροι με στόχο να αντιμετωπίσει ήδη εντοπισμένα προβλήματα που παρουσίαζαν οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης αλλά και οι Ανώνυμες Εταιρίες.

Στον ιδρυτικό νόμο ( ν.4072/2012) για τις ΙΚΕ περιλαμβάνεται πρόβλεψη τόσο για ιστοσελίδα όσο και για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων δημοσιότητας και άλλων υποχρεώσεων του νομικού προσώπου και των εταίρων του., τόσο σε επίπεδο ιστότοπου (website) της εταιρείας όσο και σε επίπεδο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Υποχρεωτική Εταιρική Ιστοσελίδα ΙΚΕ

Η ΙΚΕ οφείλει να δημιουργήσει, το συντομότερο δυνατό, και να λειτουργεί συνεχώς εταιρική ιστοσελίδα. Σύμφωνα με το άρθρο 47, σε κάθε έντυπο της εταιρίας πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο και το συνολικό ποσό των (τυχόν) εγγυητικών εισφορών, ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρίας, η έδρα της και η ακριβής της διεύθυνση, καθώς και αν η εταιρία βρίσκεται υπό εκκαθάριση, αλλά και η εταιρική της ιστοσελίδα.

Συναφώς, η ΙΚΕ οφείλει μέσα σε ένα μήνα από τη σύστασή της να αποκτήσει εταιρική ιστοσελίδα, όπου πρέπει να εμφανίζονται με μέριμνα και ευθύνη του διαχειριστή τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των εταίρων, με την κατηγορία εισφορών του καθενός, το πρόσωπο που ασκεί την διαχείριση, καθώς και οι υπόλοιπες πληροφορίες του άρθρου 47. Στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται άλλωστε και η ιστοσελίδα της εταιρείας. Περισσότερες εταιρείες μπορούν να έχουν κοινή ιστοσελίδα, αν το περιεχόμενο της είναι σαφώς διακριτό ανά εταιρεία. Για όσο διάστημα η εταιρεία δεν διαθέτει εταιρική ιστοσελίδα, είναι υποχρεωμένη να δίδει ή να αποστέλλει δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση τις παραπάνω πληροφορίες σε οποιονδήποτε τις ζητεί.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Οι εταίροι μιας ΙΚΕ αναμένεται να έχουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Ήδη το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων: (α) το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας και την τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση των εταίρων. (β) την εταιρική επωνυμία. (γ) την έδρα της εταιρείας. (δ) το σκοπό της εταιρείας. (ε) την ιδιότητα της εταιρείας ως ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. (στ) τις εισφορές των εταίρων, καθώς και το κεφάλαιο της εταιρίας, κα.

Η παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση είναι σημαντική για τη λειτουργία της εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 70, η σύγκληση της γενικής συνέλευσης των εταίρων γίνεται από τον διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού σε κάθε περίπτωση όμως προ 8 τουλάχιστον ημερών. Απαιτείται προσωπική πρόσκληση των εταίρων με κάθε κατάλληλο μέσο, περιλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Εξίσου, σύμφωνα με το άρθρο 73, οι αποφάσεις των εταίρων, αν είναι ομόφωνες, μπορούν να λαμβάνονται εγγράφως χωρίς συνέλευση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι εταίροι ή οι αντιπρόσωποι τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε έγγραφο, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους με αναφορά των μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των εταίρων μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

Ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 84, η μεταβίβαση ή η επιβάρυνση των εταιρικών μεριδίων εν ζωή γίνεται εγγράφως και επάγεται αποτελέσματα ως προς την εταιρία και τους εταίρους από την γνωστοποίηση της μεταβίβασης. Η γνωστοποίηση αυτή είναι έγγραφη και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα και τον αποκτώντα. Η κοινοποίηση του εγγράφου γνωστοποίησης στην εταιρεία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail). Ο διαχειριστής οφείλει να καταχωρίζει αμέσως την μεταβίβαση στο βιβλίο των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση, όπως προβλέπονται στο νόμο και το καταστατικό.

Θέλετε άμεσα και οικονομικά την δική σας ιστοσελίδα ΙΚΕ; Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2221121761 ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας για να μάθετε περισσότερα

Κατασκευάζουμε άμεσα την δική σου Ιστοσελίδα ΙΚΕ ΓΕΜΗ, μάθε πως